Ontwikkelingen

Waar werken we aansite

Onze school biedt maximale mogelijkheden. Het op peil houden en uitbreiden van kennis en kunde van het team heeft daarom onze aandacht. Leerkrachten hebben hun eigen specialiteiten en vormen daardoor een sterk team. We hebben ook aandacht voor alle andere zaken die van invloed zijn op onze kwaliteit, ons onderwijsaanbod en onze visie op onderwijs.

Invoeren nieuwe methode

We gaan starten met de een nieuwe werkwijze voor begrijpend lezen. Begrijpen wat je leest is de essentie van lezen en daarmee één van de meest belangrijke vaardigheden die leerlingen moeten ontwikkelen op school. We gaan de werkwijze DENK! implementeren. DENK! werkt volgens de nieuwste inzichten en zorgt voor gemotiveerde en betrokken leerlingen.

Ook in groep 5 gaan we volgend jaar meer digitaal werken en verwerken op Chromebooks. Hierdoor krijgen kinderen meer onderwijs op maat aangeboden. Deze nieuwe opzet van werken met leerlijnen zorgt voor de juiste ondersteuning en uitdaging voor ieder kind. Maar digitaal werken is geen doel op zich. Als doelen zich beter lenen voor papier bieden we een werkboek of schrijfschrift aan.

Logo 3000

Woordenschatontwikkeling heeft een directe relatie met schoolsucces en is belangrijk voor het leren lezen. In alle vakken en bij alle lessen hebben kinderen woorden nodig om de les te kunnen begrijpen. Als kinderen te weinig woorden kennen om de les te begrijpen leren ze minder. We gaan daarom het werken met LOGO 3000 verder doorvoeren. Hierdoor leren leerlingen voldoende woorden om mee te kunnen doen in de klas en krijgen ze de kans om nog meer woorden te verwerven bij het begrijpend luisteren en lezen.

Portfolio

We werken al met portfolio’s maar willen dit verder gaan verdiepen door kinderen meer te betrekken bij hun ontwikkeling en leerproces. Door met portfolio’s te werken worden kinderen zich meer bewust van hun eigen leerproces. Ze reflecteren en vergelijken hun werk met gestelde doelen en criteria. Ze krijgen meer inzicht in hoe ze leren en welke strategieën ze gebruiken.

Persoonlijke ontwikkeling teamleden

  • LOGO 3000
  • EI van Columbus
  • Bewegen en leren
  • Begrijpend Lezen
  • Office 365
  • Meldcode Kindermishandeling