Onderwijsaanbod20222023-6

Bouwen aan een adaptieve school

Onze school doet mee met het BAS-project, waarin de volgende vragen centraal staan:

  • Wat kan de school doen om de doeltreffendheid van het onderwijs te verbeteren?
  • Hoe kan de school omgaan met verschillen in de groep?
  • Op welke manier kan de differentiatie worden georganiseerd?
  • Hoe kunnen kinderen actief betrokken worden bij het onderwijs?

Adaptief onderwijs houdt rekening met de verschillen tussen kinderen in talent, tempo en temperament (gedrag). Er is duidelijkheid over de manier waarop leerkrachten aan de leerlingen op systematische wijze instructie geven, hulp bieden en aan de sociaal emotionele ontwikkeling werken.

Als een kind zich veilig voelt kan het zich ontwikkelen

Een kind heeft een goede sfeer nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Wij werken daarom in een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat. Als een kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Binnen het leerproces houden we drie belangrijke behoeften goed in de gaten:

  1. De behoefte aan relatie: erbij willen horen, meetellen
  2. De behoefte aan competentie: iets kunnen, in jezelf geloven
  3. De behoefte aan autonomie: zelfstandig zijn, je handelen kunnen reguleren

Succesvol leren met uitdaging en ondersteuning

De drie basisbehoeften van adaptief onderwijs bepalen succesvol leren. Leerkrachten laten de leerlingen ervaren dat ze er bij horen, dat ze iets kunnen en dat ze het steeds beter zelf kunnen. Daarom zorgt onze school voor voldoende uitdaging en ondersteuning.

Vertrouwen in kinderen

We stimuleren de kinderen zodat ze een houding ontwikkelen die zich kenmerkt door zelfverantwoordelijkheid, zelfstandigheid en solidariteit. Een positief zelfbeeld, niet bang zijn voor het maken van fouten en initiatieven durven nemen dragen bij aan een gezonde brede ontwikkeling.
Daarom helpen we de kinderen hun sterke en zwakke kanten te leren kennen, laten we ze initiatieven nemen en keuzes maken, doen we regelmatig een beroep op hun saamhorigheidsgevoel en spreken we ze aan op hun sociale verplichtingen.

Maximale mogelijkheden door goede uitgangspunten:

Inrichting van school klas en plein

Ruimtes binnen onze school zijn niet neutraal. Ze beïnvloeden het gedrag en welbevinden (basisveiligheid) van onze leerlingen en de collega’s. Mensen gaan zich positiever gedragen als ze zich in een ruimte bevinden die als plezierig wordt ervaren. Bij het inrichten van de ruimtes in school houden we aarom rekening met de gehanteerde werkvormen, veiligheid, sfeer, flexibiliteit en uitdaging.

Voorspelbaarheid in leerkrachtgedrag

Voorspelbaarheid in leerkrachtgedrag is een wezenlijke voorwaarde voor het welbevinden van onze leerlingen. Het bepaalt in grote mate de rust en orde en houdt de kinderen betrokken bij hun werk.

Positieve interacties

Bij het ontstaan en de groei van zelfvertrouwen en zelfrespect zijn positief ervaren contactmomenten belangrijk. Wij gaan ervan uit dat door het versterken van positieve interacties (in plaats van het benadrukken van fouten en mislukkingen) leerlingen onderling gemakkelijker met elkaar om zullen gaan en meningsverschillen en conflicten sneller oplossen.

Afspraken en routines

Een stimulerend adaptief pedagogisch klimaat wordt gekenmerkt door vertrouwen en uitdagende ondersteuning. Voorwaarde hierbij is dat er veiligheid, orde en duidelijkheid wordt ervaren binnen de school. Afspraken en routines helpen dit te realiseren. We hebben een algemene schoolregel vastgesteld en er zijn klassen- en pleinregels opgesteld en gevisualiseerd in de school.

Dagplanning

Een dagplanning biedt structuur, geeft duidelijkheid en houvast. Het maakt leerlingen minder afhankelijk van de leerkracht en dat bevordert de zelfstandigheid. In alle groepen wordt het dagprogramma duidelijk zichtbaar weergegeven.

Effectieve instructie

We streven naar het optimaal benutten van de beschikbare leertijd door de beschikbare tijd doelmatig in te vullen. We geven leerlingen een actieve rol in het eigen leerproces.

Leerlingvolgsysteem

Alle groepen maken minimaal twee toetsen en hebben minimaal twee toetsmomenten, waarbij landelijk ontwikkelde en betrouwbare toetsen worden gebruikt.

Samenwerken en groepsvorming

Het samenwerken van leerlingen kan een belangrijke basis zijn voor het competentiegevoel van de leerlingen. Groepsvorming speelt hierbij een belangrijke rol. Regelmatig vinden er in alle groepen activiteiten plaats die hierop gericht zijn.

Begeleid zelfstandig leren

Met begeleid zelfstandig leren ontwikkelen we een zelfstandige leerhouding bij kinderen. We bieden de leerlingen de mogelijkheid om ook zelf sturing te geven aan het leerproces. Kinderen leren via een taaksystematiek hierbij zelfstandig sturing te geven aan hun leren volgens een doorgaande lijn in verschillende leerfuncties. Leerlingen in de bovenbouw werken een aantal dagdelen met dagtaken waarbij leerlingen zelf leren kiezen, plannen en registreren.

Tandemleren

Kinderen kunnen veel van elkaar leren. Het leren in tweetallen is een onderwijsvorm die in een aantal situaties effectiever is dan alleen werken of spelen. In overleg met een maatje vinden kinderen vaak spelenderwijs sneller een oplossing voor een probleem of een opdracht, zoals het oplossen van puzzels of rekenopgaven, het leren van tafels, topografie of dicteewoorden. Bij tandemleren wordt ook een beroep gedaan op samenwerken, elkaar accepteren en helpen.