Oudergeledingen20222023-19

Activiteitencommissie

Onze school heeft een activiteitencommissie die bestaat uit ouders van leerlingen. Deze commissie houdt zich bezig met het organiseren van allerlei activiteiten voor de school, zoals de dierendagkeuring, de jaarlijkse bloemenmarkt, het pleinfeest en de avondvierdaagse.
 

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is ingesteld om op democratische wijze ouders en personeel inspraak te geven in het onderwijs. Een MR op school is wettelijk verplicht en bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De rechten en plichten van de medezeggenschapsraad staan in ‘de Wet Medezeggenschap op Scholen’ verwoord. Zaken waarvoor de MR een instemmings- of adviesbevoegdheid heeft, zijn het vaststellen of wijzigen van het schoolplan, de formatie, het vakantierooster en andere beleidsmatige zaken.

Zowel het MR reglement, als statuut zijn in april 2021 opgesteld.  
MR reglement
MR statuut
 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De vereniging heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad die uit leden bestaat van de negen aangesloten scholen. De GMR toetst en weegt het beleid van de vereniging.